ประวัติและพันธกิจ

มูลนิธิรณสิทธิ์
#ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย โดยความร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้งภายในและระหว่างประเทศ ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียว และจุดมุ่งหมายเดียว “หยุดค้ามนุษย์”

#มูลนิธิรณสิทธิ์ก่อตั้งขึ้นเพื่อผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวคือ “หยุดค่ามนุษย์”

#ความยากจน ขาดการศึกษา ขาดโอกาสและความตระหนักรู้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและถูกแสวงหาผลประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์ แต่อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นสิ่งเกื้อหนุนให้ขบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้ยังคงไม่ถูกขจัดไปให้สิ้นซากจากสังคมไทยนั่นเป็นเพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือผู้กระทำความผิดจากการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

#ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คือบุคคลที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางเพศ แรงงาน ขอทาน การนำคนลงเป็นทาส หรือแม้กระทั่งการขายอวัยวะร่างกายมนุษย์

#ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มธุรกิจทางเพศคือบุคคลทั้งชายและหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีที่ถูกบังคับค้าประเวณี ถูกจำกัดอิสรภาพ ถูกก่อหนี้โดยไม่เป็นธรรม

#ปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบันนั้นเป็นปัญหาที่ประชาคมโลกมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ประเทศไทยยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี… องค์การสหประชาชาติประมาณรายได้จากการค้ามนุษย์ทั้วโลกกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี รายได้เหล่านี้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติ ขบวนการยาเสพติด และอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติอีกหลายรูปแบบ

#แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นหน้าที่ของทุกคนในการร่วมมือผนึกกำลังสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง และประเทศชาติที่ปราศจากปัญหาการค้ามนุษย์ โดยช่วยกันสอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด